Regulamin strony

1. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim.

2. Wieczysty licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. ” JR Detektyw ul. Łagiewnicka 54/56 Budynek C Lokal 8.10, 91-463 Łódź, będąca właścicielem strony i sklepu https://www.jr-detektyw.pl/ zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim ustanowionych.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

https://www.jr-detektyw.pl

§ 1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

d) Regulamin – niniejszy dokument;

e) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.jr-detektyw.pl/

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.jr-detektyw.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na tej podstronie zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.